Sunday, October 19, 2008

skema pa2

1
Sulit 900/2
900/2
Pengajian
Am PEPERIKSAAN PERCUBAAN
Kertas 2 SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
3 jam NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR 2008
SKEMA PEMARKAHAN PENGAJIAN AM
Kertas 2
3 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. JAWAB ENAM SOALAN. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap bahagian A, B, D dan E dan 2
soalan dalam bahagian C
2. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.
3. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurang [ ]
_____________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
2
Skema Permarkahan Pengajian Am 2
900/2
Bahagian A dan B
Karangan
Markah penuh: Bahagian A – 25, Bahagian B – 25
A. Pemberian markah karangan akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut:
1. Isi dan Idea (I) [4] markah
2. Hujah (H) [12] markah
3. Kemahiran Kebahasaan (B) [5] markah
4. Impak/Keberkesanan (K) [4] markah
25 markah
Catatan
(i) Pembahagian markah untuk Isi dan Idea (I):
Baik : 4 markah
Sederhana : 3 markah
Lemah : 1-2markah
(ii) Pembahagian markah untuk huraian (H):
Baik : 10-12 markah
Sederhana : 6-9 markah
Lemah : 1-5 markah
(iii) Pembahagian markah untuk Persembahan/Impak:
Baik : 4 markah
Sederhana : 3 markah
Lemah : 1-2markah
B. Cara pemberian markah
1. Pemarkahan Bahasa [5]
1.1 Bagi 8 kesalahan ejaan atau benda baca, potong 1 markah. Bagi 4 kesalahan struktur
ayat, potong 1 markah dengan mengambil ingatan apa-apa kesalahan yang terdapat
di dalamnya tidak diambil kira.
1.2 Kesalahan yang sama dan diulang tidak dipotong markah, demikian juga ejaan yang
sejenis.
Contoh ejaan yang sejenis:
Batuk, patuk - ini dikira sejenis
Suluh, buluh - ini dikira sejenis
1.3 1 markah minimum diberi untuk markah bahasa dan juga bagi jawapan yang terdiri
daripada satu ayat bagi setiap perenggan.
3
1.4 Kepanjangan karangan
1.4.1 Karangan hendaklah tidak melebihi 350 patah perkataan. Karangan yang
selebihnya tidak perlu diperiksa.
1.4.2 Markah maksimun untuk bahasa berdasarkan kepada kepanjangan karangan
adalah seperti berikut:
Lebih daripada 250 patah perkataan : 5 markah
151 hingga 250 patah perkataan : 4 markah
101 hingga 150 patah perkataan : 3 markah
51 hingga 100 patah perkataan : 2 markah
Kurang daripada 50 patah perkataan : 1 markah
1.5 Ada kalanya anda akan bertemu dengan karangan yang mempunyai butir-butir yang
lengkap yang menunjukkan calon mempunyai pengetahuan am yang baik dan dapat
memberi segala huraian dengan panjang lebar dan mendalam tetapi bahasanya
buruk. Dalam hal ini, perhatian bahawa markah untuk butir hendaklah diberi
sewajarnya. Jika markah untuk bahasa itu menunjukkan pada akhirnya yang calon itu
mendapat kosong, maka supaya sesuai dengan pendapat bahawa tanpa bahasa kita
tidak boleh mengeluarkan fikiran, maka berilah sekurang-kurangnya 1 markah untuk
karangan yang serupa itu.
1.6 Mencatat kesalahan bahasa dan markah.
1.6.1 Catat kesalahan bahasa diruang kiri skrip jawapan. Setiap satu kesalahan
dicatat dengan angka 1.
1.6.2 Kesalahan struktur ayat ditanda dengan cara:
( ) – tandakan S diruang kiri skrip
1.6.3 Kesalahan bahasa kali pertama bagi tatabahasa, ejaan, tanda baca ditandai
dengan cara :
Kesalahan yang sama tidak dikira dan ditandai dengan cara:
1.6.4 Tidak relevan (TR), tidak jelas (TJ)
2. Karangan yang tidak langsung membincangkan tajuk beri markah 1(1/25)
3. Perhatikan bahawa markah tidak diberi untuk butiran yang diulang-ulang
4. Ada kalanya, anda akan bertemu dengan karangan yang daripada awal lagi sudah
menyeleweng tetapi kemudian pada bahagian akhirnya barulah terdapat butir-butir yang jitu.
Oleh sebab itu, anda hendaklah membaca seluruh karangan itu walaupun separuh
daripadanya menyeleweng, supaya kita dapat berlaku adil terhadap calon. Anda juga akan
bertemu dengan karangan yang pada mulanya menjawab dengan jitu tetapi kemudiannya
menyeleweng daripada tajuk. Dalam hal ini, berilah markah kepada yang jitu sahaja.
5. Kebanyakan karangan akan mempunyai perenggan permulaan yang memperkatakan secara
amnya mana-mana aspek yang terkandung dalam tajuknya. Pertimbangkanlah perenggan ini
dari segi persembahan nya. Walaupun perenggan itu mengandungi butir yang am, perenggan
itu sebenarnya merupakan “batu loncatan” bagi calon untuk dapat meneruskan
perbincangannya. Oleh sebab itu, jika butir-butir itu tidak menyeleweng daripada tajuk maka
berilah markah yang sewajarnya. Ada kalanya perenggan permulaan itu melambangkan
4
kebolehan calon untuk dapat berkonseptualisasi. Oleh sebab sewajarnyalahdiberi markah
yang sewajarnya dari segi persembahan.
6. Perenggan akhir dalam sesuatu karangan itu juga hedaklah diberi perhatian. Calon yang baik
akan menyimpulkan karangannya dengan lebih baik juga. Jika calon itu dapat memberi
kesimpulan yang menyeluruh yang melihatkan pokok perbincangan dalam karangannya,
maka berilah markah yang sewajarnya dari segi persembahan.
7. Mencatat pemberian markah karangan.
7.1.1 Catat markah pada ruang kanan skrip. Jumlah markah akhir setiap jawapan perlu
diletakkan dalam bulatan.
7.1.2 Tandakan I-Idea, H-Huraian,B-bahasa,K-Impak
7.1.3 Nyatakan dibahagian akhir karangan sekiranya karangan itu menyeleweng
Bahagian C
(i) Soalan Kefahaman
Pemberian Markah
Markah penuh : 2 markah
Kriteria Markah catatan
Isi lengkap
Tiada kesalahan bahasa
2
Sekiranya calon
menggunakan ayat/bahasa
sendiri
Isi lengkap
Ada kesalahan bahasa
1 ¹/²
Sekiranya calon
menggunakan ayat/bahasa
sendiri
Sekiranya jawapan berkaitan
disalin sepenuhnya daripada
petikan
1
Isi salah/salin sepenuhnya
petikan
0
5
(ii) Soalan Ulasan
Markah penuh: 8 markah
kreteria Baik Sederhana Lemah
isi 2 1-2 0-1
Huraian 3-4 2 0-1
Bahasa 2 1-2 1-3
Jumlah 7-8 4-6 1-3
Permarkahan:
Idea 2(2x1 markah)
Huraian 4(2x2 markah)
Bahasa 2 markah
8 markah
Nota: jika calon menjawab dengan menggunakan kaedah nota permarkahan ialah
Idea - 2
Huraian - 0
Bahasa - 1
Jumlah - 3/8
Bahagian D
Markah penuh: 15 markah
A. Tujuan Ujian
Untuk menguji kebolehan calon mengalih bentuk komunikasi daripada bentuk linear kepada bentuk
bukan linear.
Kemahiran terlibat - kefahaman
- penggunaan
- analisis
- sintesis
B. Ciri jawapan
1. Pengkelasan angkubah/pembolehubah (PA)
2. Kesesuaian teknik (KT)
3. Ketepatan isi (KI)
4. Kejelasan (KJ)
6
C. Pemarkahan
1. Tiap-tiap ciri jawapan yang lengkap beri 4 markah kecuali kejelasan 3 markah
2. Taraf jawapan:
Baik : 4 markah
Sederhana : 3 markah
Lemah : 1-2 markah
3. Perincian markah
Pengkelasan angkubah (PA) : 4 markah
Kesesuaian teknik (KT) : 4 markah
Ketepatan isi (KI) : 4 markah
Kejelasan (KJ) : 3 markah
-----------
15 markah
-----------
Cara pemberian markah
Ciri jawapan Kriteria Taraf Markah
Lengkap Baik 4
Kurang
lengkap
Sederhana 3
1 Pengkelasan pemboleh ubah (4 markah)
(PA)
(a) Paksi
(b) Maklumat pembolehubah
- peratusan, klasifikasi sektor, nilai
(c) bidang/sektor, kedudukan, peratusan
yang diperlukan untuk jadual/carta
Tidak
lengkap
Lemah 1-2
Sesuai baik 4
Kurang
sesuai
sederhana 3
2 Kesesuaian teknik (4 markah) (KT)
(a) Pemilihan media
(b) Kedudukan media pada muka kertas
(c) Letakan/susun atur
(d) Kedudukan petunjuk
- sebaik-baiknya di bawah (*), di kiri
(e) Kedudukan tajuk
- mesti di atas, di tengah, dan dalam
title case
(f) Sumber – mesti bahagian bawah di
sebelah kanan
Tidak
sesuai
lemah 1-2
3 Ketepatan Isi (4 markah) (KI)
(a) Keterangan maklumat
(b) Label – peratusan, tahun
Tepat dan
cukup
Baik 4
7
Kurang
tepat tetapi
cukup/tepat
tetapi tidak
cukup
(c) Perangkaan sederhana 3
(d) skala/nisbah
(e) Petunjuk
(f) tajuk
(g) Titik asas (0)
(h) Sumber Kurang
tepat, tak
cukup
lemah 1-2
Media jelas baik 1-2
Media
kurang jelas
sederhana 2
4 Kejelasan (3 markah) (KJ)
Media tidak
jelas
lemah 1
Bahagian E
Markah penuh: 15 markah
A. Tujuan ujian
Untuk menguji kebolehan calon mengalih bentuk komunikasi daripada bentuk linear kepada bentuk
linear dan mengutip maklumat daripada data/carta.
B. Komunikasi terlibat - kefahaman
- analisis
- kebahasaan
C. Ciri-ciri jawapan
1. Idea/isi
2. Huraian dan penjelasan
- isi carta/data
- fakta
- perhubungan fakta
3. Kebahasaan - jelas
- tepat
- padat
- tersusun
4. Rumusan/kesimpulan/pendapat
D. Pemarkahan
* idea/isi (I) - 3/4 markah
* Huraian dan penjelasan (H) - 9/8 markah
* Kebahasaan (B) - 1 markah
* Rumusan/kesimpulan (R) - 2 markah
-----------
15 markah
-----------
8
Bahagian A
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga
300 patah perkataan. [25 markah]
1. Penggunaan kad kredit bukan lagi dianggap sebagai satu kemewahan tetapi merupakan
keperluan masa kini, namun begitu penggunaan kad kredit mempunyai risiko yang tersendiri.
Bincangkan.
Pendahuluan.
Pada masa ini penggunaan kad semakin meluas kerana keperluan dalam kehidupan moden dan
mempunyai kebaikan tersendiri, namun begitu penggunaan kad ini mempunyai kelemahan yang
boleh membebankan pengguna. Sebagai contoh kad Visa dan “master card”
Idea Huraian
Kebaikan penggunaan kad kredit
1. Memudahkan urusan seharian
- pengguna dapat membeli barang dengan
tidak membawa wang tunai yang banyak
- pengguna hanya perlu membayar sekali
sahaja sebulan kepada bank.
- pengguna tidak perlu membayar harga
barangan secara sekaligus, ansuran
kepada bank setiap bulan
- urusan boleh dilakukan pada mesin, tidak
perlu berbaris di kaunter, contoh stesen
minyak.
- sebagai deposit ketika menginap di hotel
- boleh digunakan dan diterima di seluruh
dunia
2. Keperluan semasa kecemasan - pengguna hanya mengguna semasa
terdesak sahaja, sukar dapat pinjaman
cara lain.
- kad kredit sebagai awasan ketika
kecemasan seperti kemalangan, rawatan
hospital
3. Memudahkan urus niaga (kepada
peniaga)
- e-dagang (e-commerce)/urusan jual beli
melalui internet pembayaran hanya melalui
kad kredit contoh pembelian tiket kapal
terbang.
- perdagangan dalam talian di luar negara
- pembayaran bil melalui internet
4. Jaminan Keselamatan (wang atau
barangan)
- pemegang kad tidak perlu membawa
wang yang banyak semasa urus niaga
atau melancong
- kad pengganti wang bagi tujuan
keselamatan
9
- risiko kehilangan wang tunai akibat
dirompak atau kecuaian lain dapat
dikurangkan.
- barang yang dibeli dilindungi insuran oleh
bank pengeluar kad.
Kesan negatif penggunaan kad kredit
5. Budaya berhutang / muflis
- sikap suka berhutang dan boros
berbelanja
- pengguna yang selalu membuat
pembelian secara kredit akan menghadapi
masalah hutang tertunggak
- tidak menyedari berbelanja melebihi
pendapatan
- hutang terkumpul tidak mampu dibayar
dalam tempoh yang ditetapkan
- tindakan mahkamah,isytihar muflis
6. Mewujudkan inflasi
- perbelanjaan tidak terkawal menjadikan
permintaan melebihi penawaran
- wang yang banyak mengejar barang
sedikit, wujud kenaikan harga secara
mendadak, berlakunya inflasi.
- menjejaskan pertumbuhan ekonomi
negara.
7. Pemalsuan / penipuan kad kredit
- pengklonan kad kredit oleh sindiket
tertentu.
- jenayah pemalsuan merugikan pemilik
kad kredit
- pemalsuan menjejaskan nama baik
negara
Kesimpulan.
Penggunaan kad kredit adalah keperluan masa kini yang mempunyai banyak kebaikan, langkah yang
bijak perlu diambil untuk mengurangkan masalah yang mungkin timbul. Penggunaan secara
sewenang-wenang akan menyebabkan masalah timbul. Oleh itu, kesedaran perlu dipupuk untuk
menjadi pengguna yang bijak.
Skema jawapan: 2 + 2
10
2. Kebiasaannya Orang Kurang Upaya (OKU) menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan
seharian. Masalah ini menjadi punca sesetengah majikan enggan mengambil OKU bekerja di
organisasi mereka. Bincangkan.
Pengenalan:
Orang Kurang Upaya tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan oleh kekurangan
dari segi fizikal atau mental. Kekurangan ini akan menimbulkan masalah kepada Orang Kurang
Upaya hinggakan terdapat majikan yang tidak mahu mengambil mereka bekerja di organisasi
mereka.
Bil. Idea Huraian
1.
A. Masalah
Tanggapan negatif masyarakat.
- Kurang kepercayaan daripada masyarakat dan
dianggap insan yang lemah dari segi fizikal serta
mental.
- Kurang produktif.
- Kesukaran berinteraksi.
2. Persaingan dengan insan yang
normal.
- Ketinggalan dalam mengejar kecemerlangan.
- Pergerakan yang agak terbatas.
- Banyak bergantung kepada orang lain.
- Kurang mampu berdikari.
- Peluang pendidikan ke tahap lebih tinggi agak
terhad.
3. Kekurangan kemudahan di tempat
awam.
- Kekurangan tempat pejalan kaki, tandas dan
tempat meletak kenderaan.
- Sukar untuk bergerak.
- Terpaksa menggunakan kemudahan orang normal
yang tidak sesuai dengan OKU.
- Produktiviti rendah
4. Kurang kepercayaan /keyakinan diri. - Mengasingkan diri.
- Rasa rendah diri.
- Suka hidup dalam kelompok mereka.
- Gagal memberi dan menerima arahan dengan
baik.
5.
B. Punca enggan
Majikan kurang yakin.
- Tidak yakin OKU dapat melaksanakan tugas yang
diberi dengan baik.
- Kesukaran mereka untuk bergerak.
- Produktiviti rendah
6. Kekurangan kemahiran yang sesuai. - Mempunyai kemahiran bekerja yang terhad.
- Sesetengahnya langsung tiada kemahiran.
- Kurang produktif dalam syarikat.
7. Menanggung kos yang tinggi. - Syarikat terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang
besar bagi menyediakan kemudahan/kos
perubatan
- Perbelanjaan yang dianggap membazir jika OKU
berhenti kerja.
- Merupakan satu beban kepada syarikat-syarikat
yang kecil.
Penutup:
11
Golongan OKU harus diberi perhatian yang sewajarnya. Mereka perlu mencari rezeki yang halal dan
diberi peluang untuk menunjukkan bakat mereka.
Skema : 2+2.
Bahagian B
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga
300 patah perkataan. [25 markah]
3. Hutan merupakan sumber kehidupan yang penting kepada manusia. Namun, kemusnahan
hutan akan menjejaskan kestabilan ekologi.. Bincangkan .
Skema jawapan
Pendahuluan
Kemusnahan hutan pada masa kini semakin membimbangkan. Keadaan ini boleh
menjejaskan kehidupan penduduk.
Bil Idea Huraian
1.
A.Sumber kehidupan
manusia
Sumber makanan
- Hasil hutan seperti haiwan eksotik dan buah-buahan
boleh dijadikan bahan makanan.
2. Bahan perubatan - tumbuhan hutan membekalkan sumber perubatan
tradisional seperti Tongkat Ali dan Kacip Fatimah
3.
4.
Keseimbangan sistem
ekologi
Kawasan tadahan air
- mengawal kualiti dan aliran air
- menahan tanah runtuh dan hakisan tanah.
- mengawal kandungan karbon dioksida di atmosfera
-sumber air bersih untuk tujuan domestik dan industri
5.
B Menjejaskan
kestabilan ekologi
Bencana alam
- banjir yang melanda boleh menjejaskan hasil
pengeluaran pelbagai jenis tanaman contohnya padi.
6. Sumber air sungai
terjejas
- aliran lumpur kesan daripada penebangan hutan ke
dalam sungai boleh menjejaskan bekalan air bersih untuk
keperluan penduduk.
7. Kepupusan flora dan
fauna
- pelbagai spesies flora dan fauna yang unik terancam.
- kekurangan sumber bahan makanan seperti buah12
buahan dan haiwan eksotik
- pelbagai jenis akar / tumbuhan herba untuk membuat
ubat tradisional terancam
8. Perubahan iklim - cuaca setempat akan bertambah panas
- peningkatan suhu global
Kesimpulan
Hutan harus dipulihara agar kestabilan ekologi dapat dikekalkan
Nota : 2 + 2
4. Kemajuan sains dan teknologi membolehkan sisa pepejal dimanfaatkan sepenuhnya oleh
manusia. Jelaskan kepentingan penggunaan semula sisa pepejal kepada manusia
dan alam sekitar.
Pengenalan:
Kemajuan S&T membolehkan sisa pepejal dimanfaatkan dengan berkesan menerusi pelbagai
kaedah seperti proses pelupusan dan kitaran semula. Penggunaan semula sisa pepejal ini membawa
banyak manfaat kepada manusia dan alam sekitar.
Bil. Idea Huraian
1.
Kepentingan
Mengurangkan pencemaran alam.
- Sisa pepejal diguna semula, elakkan pembakaran
yang membawa kepada pencemaran.
- Kurang pembuangan sisa pepejal seperti tin
kosong dan tin yang tidak mengurai
- Kurang kawasan timbunan sampah
- Membantu pemuliharaan alam sekitar
2. Mengurangkan kepupusan sumber
alam.
- Kitaran semula sisa pepejal seperti kertas
mengurangkan kegiatan pembalakan dan
pemusnahan hutan.
- Mengurangkan kegiatan melombong bagi
menggantikan sumber asli seperti timah
3. Sumber tenaga - Sisa-sisa kayu, kertas, dan sisa –sisa pertanian
boleh dilupuskan dalam loji pembakaran untuk
mengeluarkan haba dan tenaga elektrik
- Pereputan bahan buangan organik dan najis
ternakan boleh menghasilkan biogas.
4. Sumber makanan Ternakan
- Bahan-bahan buangan pertanian merupakan
sumber makanan yang penting untuk ternakan
- Contohnya: hampas kacang soya, daun dan
pelepah kelapa sawit boleh dijadikan makanan bagi
kambing dan lembu
- Jerami dijadikan sumber makanan untuk binatang
ruminan
13
- Sekam padi boleh diproses menjadi dedak untuk
makanan ayam dan itik
Manusia
- Dedak boleh menghasilkan makanan kesihatan
kerana mengandungi 2 bahan antioksidan yang
berfungsi mengikat racun untuk mengurangkan
penyakit kronik dan mengurangkan kolestrol dalam
badan
-
5. Baja - Sisa-sisa pertanian dijadikan kompos untuk
menambahkan kesuburan tanah, seperti kulit buah
koko, jerami, hampas kelapa sawit dan najis
ternakan
- Baja organik dapat mengekalkan kelembapan dan
memperbaiki struktur tanah
- Proses penguraian oleh bakteria membekalkan
sumber nutrien untuk tanaman
6. Bahan mentah - Bahan buangan logam boleh diproses menjadi
bahan mentah untuk keperluan sektor perindustrian
dan perumahan
- Sisa buangan dapat diproses semula menjadi
bahan mentah
- Kertas buangan boleh dikitar semula menjadi pulpa
untuk menghasilkan kertas tisu atau kertas surat
khabar dan sebagainya
7. Kesimpulan - Penggunaan semula sisa pepejal semakin penting
dalam kehidupan manusia
- Kerajaan harus menyediakan insentif serta
menjalankan kempen untuk menggalakkan
penggunaan semula sisa pepejal di negara ini.
Skema: 4 + 0
Bahagian C
Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini, satu daripada soalan 5 dan satu daripada soalan 6.
(20 markah)
5(a) Industri jualan langsung terus menerima keyakinan daripada orang ramai meskipun ketika
negara mengharungi kegawatan ekonomi. Disifatkan sebagai ‘hebat kegawatan’, industri ini nyata
dapat menarik minat pelbagai lapisan masyarakat, daripada suri rumah hingga golongan professional
kerana tidak memerlukan pelaburan besar dari segi masa, wang dan kemahiran. Risikonya pula
minimum; di samping itu, perniagaan itu memiliki kelebihan kerana boleh dijalankan secara
sambilan…
14
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Dewan Ekonomi, Januari 2007)
(i) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘hebat kegawatan’?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kebaikankebaikan
industri jualan langsung kepada negara.
Skema Jawapan
(i) ‘Hebat kegawatan’ bermaksud industri yang terus diterima masyarakat walaupun keadaan
ekonomi merosot.
(ii) Kelebihan industri jualan langsung kepada negara
a. Mewujudkan peluang pekerjaan – pengedar sama ada sambilan atau sepenuh masa/atasi
masalah pengangguran
b. Penggunaan sumber bahan mentah tempatan
c. meningkatkan aktiviti huluan dan hiliran/perusahaan kecil dan sederhana
d. meningkatkan pendapatan – negara
ATAU
5b. “…kewujudan beberapa binaan ulung tempatan serta projek mega di Malaysia nyata boleh
dijadikan kebanggaan rakyat negara ini. Hasil daripada usaha sama pihak kerajaan dan organisasi
yang dipertanggungjawabkan, beberapa binaan mega telah dapat dijayakan dan hal ini telah
membuka mata masyarakat luar sekali gus meletakkan nama negara di mata dunia dalam
kebangkitan dunia pembinaan di negara ini.”
Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy, April 2008
i ) Mengapakan pembinaan projek mega boleh dibanggakan?
Pembinaan projek mega boleh menjadikan sesebuah negara terkenal
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan mengapa negara-negara
di dunia berlumba-lumba membina projek mega?
1. meningkatkan imej negara
2. menarik kehadiran pelancong
3. meningkatkan pelaburan
4. menunjukkan ketamadunan bangsa.
5. menunjukkan kekayaan ekonomi
6 (a) Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) memikul peranan yang cukup besar dan penting
kerana pusat ini dipertanggung jawabkan untuk menerima, memproses dn membekalkan data-data
berkaitan keadaan muka bumi negara ini. Teknologi penderiaan jauh atau biasa disebut sebagai
remote sensing yang menggunakan satelit diaplikasikan oleh MACRES untuk mencerap data-data
dengan lebih tepat.
Estidotmy, Utusan Malaysia, 31 Januari 2007
15
(i) Apakah remote sensing?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kepentingan
teknologi penderiaan jauh kepada negara.
Skema Jawapan
(i) Remote sensing ialah teknologi yang digunakan untuk mencerap data dengan bantuan satelit
(ii) Kepentingan teknologi penderiaan jauh kepada negara
(a) mengesan bencana alam
(b) pengurusan sumber asli dan alam sekitar
(c) menjalankan R&D dalam pelbagai bidang
(d) Pemetaan - bentuk bumi/kawasan tadahan hujan dll
(e) Pembangunan sosioekonomi/membuat keputusan – cth tanah untuk aktiviti pertanian
ATAU
6b) ‘Teknologi nano ialah teknologi berkaitan aktiviti membangun, mengendali, mengukur atau
mengubahsuai sesuatu bahan yang saiznya kurang daripada 1 mikron
( 1 per billion meter). Teknologi ini merupakan bidang sains yang termaju selepas bioteknologi dan
berkaitan dengan pembentukan alat atau bahan terbaru berasaskan sains dengan teknologi yang
boleh mengubahsuai susunan atom atau molekul…”
Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy, Februari 2008
i ) Bagaimanakah kaedah teknologi nano diwujudkan?
Kaedah teknologi nano diwujudkan dengan mengubah suai struktur atom atau molekul
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan manfaat teknologi nano
kepada negara?
1. teknologi maklumat dan komunikasi – computer lebih kecil , berkuasa dan pantas, lebih
banyak informasi disimpan
2. perindustrian – penghasilan penapis udara, jaket kalis air, kamera digital, penghasilan
pakaian yang tahan panas
3. pertanian – penghasilan genetik tanaman yang mudah dikawal, baja bersifat penyerapan
yang lebih baik, terus dalam batang, akar atau daun.
4. R & D – penghasilan kosmetik yang lebih berkualiti, warna lebih semulajadi
5. Sukan – raket tenis diperbuat daripada material aluminium, titanium yang dikenali karbon
nanotiub 100 kali lebih kuat 6 kali lebih ringan, bola tennis lebih tahan lama.
6. Ketenteraan – pakaian tentera lebih ringan dan nipis, kebal daripada senjata kimia
7. Perubatan – mengurangkan saiz ubat bagi meningkatkan penyerapan dan keberkesanannya.
Ubat tidak perlu dimakan cuma disapu terus meresap ke bahagian badan.
16
Bahagian D
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
(15 markah)
7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan peratus perubahan bilangan kes kematian dalam kemalangan pelbagai jenis
pengguna jalan raya di Malaysia bagi tahun 2006 berbanding tahun 2007.
Kes kemalangan jalanraya kerap mendapat liputan meluas dalam media cetak mahupun media
elektronik. Kes kemalangan jalanraya yang menyebabkan kematian semakin membimbangkan di
negara ini. Kemalangan jalanraya di negara ini melibatkan pelbagai jenis pengguna jalanraya.
Berdasarkan rekod yang dikeluarkan, penunggang motosikal mencatatkan bilangan kes kecederaan
dan kematian yang paling tinggi. Pada tahun 2006, sebanyak 5,756 kes kemalangan jalan raya yang
dilaporkan melibatkan penunggang motosikal. Daripada jumlah tersebut, 3 286 kes kematian telah
dicatatkan. Angka ini bertambah sebanyak 695 kes pada tahun berikutnya. Sementara itu, bilangan
kematian yang melibatkan pembonceng motosikal ialah sebanyak 474 kes pada tahun 2007 iaitu
kurang 18 kes berbanding tahun sebelumnya.
Pejalan kaki juga seringkali menjadi mangsa dalam kecelakaan jalanraya. Jumlah
kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian dan kecederaan ialah sebanyak 15,205 kes.
Namun begitu, jumlah kematian pejalan kaki yang direkodkan pada tahun 2006 hanya sebanyak 807
kes tetapi pada tahun berikutnya bilangan kematian pejalan kaki yang direkodkan berkurang
sebanyak 44 kes. Angka yang dilaporkan banyak melibatkan golongan kanak-kanak dan warga
emas.
Pemandu kereta juga banyak menemui ajal di jalanraya. Begitu juga pemandu lori, bas dan
teksi, Walau bagaimanapun, bilangan pemandu kereta yang maut dalam kecelakaan jalan raya
adalah lebih tinggi berbanding pemandu lori, bas dan teksi. Pada tahun 2006, bilangan kematian
yang direkodkan adalah sebanyak 409 kes, iaitu lebihan sebanyak 166 kes berbanding bilangan
kematian dalam kalangan pemandu lori, bas dan teksi. Bilangan ini terus meningkat sebanyak 38 kes
pada tahun berikutnya sedangkan bilangan kematian pemandu lori, bas dan teksi berkurang menjadi
217 kes pada tahun berikutnya.
Senasib dengan pejalan kaki, penunggang basikal turut menjadi mangsa kemalangan
jalanraya. Pada tahun 2006, sebanyak 1,877 kes kemalangan jalanraya yang dilaporkan melibatkan
penunggang basikal. Walaupun begitu, daripada jumlah tersebut hanya 603 kes kematian telah
dicatatkan. Angka ini merosot kepada 351 kes pada tahun 2007. Sebaliknya, dalam tempoh yang
sama pengguna jalan raya selain yang dinyatakan di atas, menunjukkan perkembangan yang
mendukacitakan. Pada tahun 2006, sebanyak 746 kes kematian direkodkan berbanding dengan
tahun berikutnya yang mencatatkan 864 kes kematian.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial,
Jabatan Perdana Menteri, 2007)
17
PERINCIAN PEMARKAHAN BAGI SOALAN 7
Perincian Kesilapan PA KT KI KJ Jumlah
A Media Tepat: Graf bar memesong 4 4 4 3 15
Salah media: selain graf bar memesong
- Rujuk jadual
- - - - 1/15
3/15
B Maklumat salah
1. Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada tajuk
1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
2. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka surat lain 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
3. Tiada/salah nilai di paksi X dan Y 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
4. Tiada label peratus perubahan dan jenis
pengguna jalan raya
1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
C Teknikal
1. Semua nilai positif sahaja 1 1 1 1 4/15
2. Tiada nilai negative (tiada simbol negatif) 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
3. Semua bar dirapatkan 4 3½ 4 2½ 14/15
D 1. (a) Sumber tidak lengkap 4 4 3½ 2½ 14/15
(b) Tiada sumber 4 4 3 2 13/15
2. Jika jawapan hanya jadual sahaja
Butiran - 2 markah
Tajuk - ½ markah
Sumber - ½ markah
- - - - 3/15
Skema:
Malaysia: Peratusan Perubahan Bilangan Kes Kematian dalam Kemalangan Pelbagai Jenis
Pengguna Jalan Raya bagi Tahun 2006 Berbanding Tahun 2007.
Bil Jenis Pengguna Tahun
2006 2007
%
Perubahan
1 Penunggang motosikal 3286 3981 21.15
2 Pembonceng motosikal 492 474 -3.66
3 Pejalan kaki 807 763 -5.45
4 Pemandu kereta 409 447 9.29
5 Pemandu lori, bas dan teksi 243 217 -10.70
6 Penunggang basikal 603 351 -41.29
7 Pengguna-pengguna lain 746 864 15.82
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial,
Jabatan Perdana Menteri, 2007)
18
Malaysia: Peratusan Perubahan Bilangan Kes Kematian dalam Kemalangan Pelbagai Jenis
Pengguna Jalan Raya bagi Tahun 2006 Berbanding Tahun 2007.
Peratus
Perubahan
(%)
Penunggang motosikal
Pejalan kaki
Pemandu kereta
Pemandu lori, bas dan teksi
Penunggang basikal
Pengguna-pengguna lain
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial,
Jabatan Perdana Menteri, 2007)
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Jenis Pengguna
Pembonceng motosikal
19
8. Berdasarkan petikan yang diberi lukis carta yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kenderaan
bermotor yang berdaftar di Malaysia bagi tahun 2005 dan 2006.
Pembangunan ekonomi negara telah meningkatkan pendapatan penduduk sekaligus
meningkatkan kuasa beli masyarakat. Selaras dengan peningkatan tersebut kemampuan untuk
membeli kenderaan juga bertambah. Pada tahun 2006 jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar di
negara ini ialah 15,790,732 buah telah meningkat daripada 14,816,407 buah pada tahun
sebelumnya.
Kenderaan yang paling banyak mengalami peningkatan ialah kereta berjumlah 6,473,261
buah pada tahun 2005. Bilangan ini meningkat sebanyak 468735 buah pada tahun 2006.
Peningkatan paling ketara ialah pada jenama tempatan iaitu Proton dan Perodua. Pertambahan juga
berlaku pada kereta jenama import khususnya buatan Jepun.
Kenderaan yang paling banyak berada di atas jalan raya ialah motosikal iaitu berjumlah
7,458,128 pada tahun 2006 meningkat sebanyak 450,077 buah berbanding tahun 2005. Bilangan
remaja yang ramai dan mempunyai kemampuan untuk membeli motosikal telah meningkat bilangan
kenderaan berkenaan. Golongan berada yang suka menunggang motosikal berkuasa besar turut
menyumbang peningkatan ini.
Perkembangan industri pelancongan dan penambahbaikan dalam sektor pengangkutan
awam telah meningkatkan bilangan teksi dan kereta sewa. Walaupun bilangan agak rendah
berbanding kenderaan lain, namun wujud peningkatan yang jelas bagi kenderaan ini iaitu 79,130
buah pada tahun 2005 dan bertambah menjadi 82,047 buah pada tahun 2006.
Kecenderungan menggunakan kenderaan awam juga turut meningkatkan penggunaan bas
sebagai satu alternatif. Bilangan bas yang berdaftar turut meningkat daripada 57,370 buah pada
tahun 2005 kepada 59,991 buah pada tahun 2006. Pertambahan bilangan murid sekolah dan
kewujudan syarikat bas yang baru turut menyumbang kepada pertambahan bilangan bas.
Pertumbuhan ekonomi negara memerlukan jaringan pengangkutan yang lebih baik. Oleh itu,
bilangan kenderaan barangan turut bertambah. Syarikat pengangkutan yang sedia ada telah
menambah kenderaan masing-masing. Bilangan kenderaan pada tahun 2006 ialah 836,579 buah
meningkat sebanyak 31,422 buah berbanding tahun sebelumnya.
Kenderaan-kenderaan lain juga turut meningkat selaras dengan perkembangan ekonomi
negara. Peningkatan perdagangan lantaran pertambahan eksport dan import telah meningkatkan
bilangan dalam kategori kenderaan-kenderaan lain.
Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Maklumat Perangkaan,
Jabatan Perangkaan Malaysia, 2007
20
PERINCIAN SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN D
Soalan 8
Perincian Kesilapan PA KT KI KJ Jumlah
A Salah media: Rujuk jadual - - - - 1/15
B Maklumat salah
1. Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada tajuk
1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
2. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka surat lain 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
3. Tiada peratus/salah nilai atau unit di paksi/
Jumlah besar
1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
4. Tiada label tahun 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
C Carta pai perbandingan
1. (a) Dua bulatan penuh (lengkap)
4 4 4 3 15
(b) Dua bulatan penuh tetapi siap 4-6 sektor
sahaja
3 3 3 2 11/15
(c) Dua bulatan penuh tetapi siap 1-3 sektor
sahaja
2 2 2 1 7/15
2. Salah/tiada nisbah jejari/salah aplikasi 4 4 2½ 2½ 13/15
3. Tiada jumlah besar, tetapi ada nilai sebenar di
dalamnya, carta bertindih
4 2 4 2 12/15
4. Dua carta pai yang siap, tetapi di lokasi
berbeza/tiada label eksport/import/sukar
dibandingkan
1 1 1 1 4/15
5. Tidak siap/siap satu bulatan sahaja. Konsep
berbanding tiada
1 1 1 1 4/15
6. Carta berada pada muka surat berlainan dan
tidak lengkap, rujuk jadual
- - - - 3/15
7. Dua carta pai, tetapi salah satu salah maklumat
Ie: peratus, jumlah besar, dan lain-lain
1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
D 1. (a) Sumber tidak lengkap 4 4 3½ 2½ 14/15
(b) Tiada sumber 4 4 3 2 13/15
2. Jika jawapan hanya jadual sahaja
Butiran - 2 markah
Tajuk - ½ markah
Sumber - ½ markah
- - - - 3/15
21
Malaysia: Perbandingan Bilangan Kenderaan Bermotor Berdaftar,
2005-2006
Bil 2005 2006
Kenderaan Bilangan
(buah)
Peratus
( % )
Sudut
(360)
Bilangan
(Buah)
Peratus
( % )
Sudut
(360)
1. Kereta 6,473,261 43.69 157.32 6,941,996 43.96 158.25
2. Motosikal 7,008,051 47.30 170.28 7,458,128 47.23 170.00
3. Teksi dan
kereta
sewa
79,130 0.53 1.92 82,047 0.52 1.87
4. Bas 57,370 0.39 1.39 59,991 0.38 1.37
5. Kenderaan
barangan
805,157 5.43 19.56 836,579 5.30 19.08
6. Kenderaankenderaan
lain
393,438 2.66 9.56 411,991 2.61 9.4
Jumlah 14,816,407 100.00 360 15,790,732 100.00 360
Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, 2006
22
27
Bahagian E
Jawab satu soalan sahaja dari bahagian ini (15 markah)
9. Berdasarkan jadual di bawah tafsirkan keadaan pencari kerja mengikut
kumpulan umur di Malaysia antara tahun 2003 hingga 2006.
Malaysia : Bilangan Pencari Kerja Mengikut Kumpulan Umur,
2003 – 2006
Tahun Kumpulan Umur
15-19 20-24 25-29 30+
Jumlah
(orang)
2003 6,796 16,742 4,581 3,589 31,708
2004 5,767 14,765 5,178 3,291 29,001
2005 2,091 14,047 6,356 4,733 27,227
2006 1,989 13,567 6,408 3,864 25,828
Sumber: dipetik dan diubahsuaikan daripada
Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, 2006
Skema 9.
Pengenalan
Bilangan pencari kerja semakin meningkat di negara ini.
Bil. Idea Huraian
A.
1.
Jumlah keseluruhan pencari kerja menurun
31,708 orang (2003) kepada 25,828
orang pada tahun 2006 iaitu turun 5,880
orang
% penurunan ialah 18.54%
Alasan: Pertumbuhan ekonomi di negara
ini telah menambah peluang pekerjaan/
Banyak jawatan baru diwujudkan dalam
pelbagai sektor ekonomi/kerajaan/swasta.
2. Pola menurun
Kumpulan umur 15 – 19 tahun
2003 – 6,796 orang kepada
2006 – 1,989 orang iaitu turun 4,807
orang
% penurunan – 70.73%
Kumpulan umur 20 – 24 tahun
2003 – 16,742 orang
27
2006 – 13,567 orang iaitu turun 3,175
orang
% penurunan – 18.96%
Alasan: Kesedaran dalam kalangan
pencari kerja untuk melanjutkan pelajaran
ke tahap yang lebih tinggi
3. Pola meningkat Kumpulan umur 25 – 29 tahun
2003 – 4,581 orang kepada
2006 – 6,408 orang iaitu bertambah
sebanyak 1,827 orang
% pertambahan – 39.88%
Alasan: Sikap pencari kerja/graduan yang
memilih pekerjaan/peluang pekerjaan
yang ditawarkan kurang sesuai dengan
jurusan yang diambil oleh
graduan/pencari kerja tiada kemahiran
tambahan (fasih berbahasa
Inggeris/kemahiran asas computer)
4. Pola tidak stabil Kumpulan umur 30 tahun ke atas
2003 – 3,589 orang kepada
2004 – 3,291 orang iaitu turun sebanyak
298 orang dan % penurunan 8.30%
2004 – 3,291 orang kepada
2005 – 4,733 orang iaitu pertambahan
sebanyak 1,442 orang dan % kenaikan
sebanyak 43.81%
2005 – 4,733 orang kepada
2006 – 3,864 orang iaitu penurunan
sebanyak 869 orang dan % penurunan
18.36%
Alasan: keadaan pasaran kerja yang
tidak menentu mempengaruhi
penempatan pencari kerja dalam
kumpulan ini.
B.
4.
Tahun 2003
Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24
tahun iaitu 16,742 orang (52.80%)
paling sedikit – kumpulan umur 30 tahun
ke atas 3,589 orang daripada
keseluruhan 31,708 orang (11.32%)
Alasan ramai :
Ramai graduan menamatkan pengajian
mereka.
27
Alasan sedikit: Pencari kerja dalam
kalangan wanita menumpukan perhatian
kepada rumah tangga
5. Tahun 2004 Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24
tahun iaitu 14,765 orang (50.91%)
paling sedikit – kumpulan umur 30 tahun
ke atas 3,291 orang daripada
keseluruhan 29,001 orang (11.35%)
Alasan ramai : Ramai graduan kali
pertama kali mencari kerja.
Alasan sedikit : Golongan wanita
menumpukan perhatian terhadap rumah
tangga
6. Tahun 2005 Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24
tahun iaitu 14,047 orang (51.59%)
paling sedikit – kumpulan umur 15 – 19
tahun 2,091 orang daripada keseluruhan
27,227 orang. (7.68%)
Alasan ramai : Graduan telah tamat
pengajian mencari pekerjaan
Sebab sedikit – langkah kerajaan
menggalakkan pelajar menamatkan
pengajian menengah di peringkat SPM
dan ke atas
7. Tahun 2006 Paling ramai – kumpulan umur 20 – 24
tahun iaitu 13,567 orang (52.53%)
paling sedikit – kumpulan umur 15 – 19
tahun 1,989 orang daripada keseluruhan
25,828 orang (7.70%)
Alasan ramai : Graduan yang telah tamat
pengajian mencari kerja buat kali
pertama.
Sebab sedikit – langkah kerajaan
menggalakkan pelajar menamatkan
pengajian menengah di peringkat SPM
dan ke atas
27
Penutup
Skema: 2 + 1 atau 1 + 2
1. Markah Idea 3 X 1 m
2. Markah huraian = Bukti 3 X 2 markah
Markah alasan = 3 X 1m
Idea = 3
Huraian= 9 (3x 3m)
Bahasa = 1
Rumusan = 2
--------------
15
Skema 10
Pengenalan
Rajah yang dipetik dan diubahsuai daripada Prinsip pemasaran, Kotler dan Armstrong
menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan harga.
Idea Huraian
Faktor Dalaman
1. Objektif pemasaran
- strategi keluaran, produk dikeluarkan untuk pasaran tertentu
sama ada golongan yang berpendapatan tinggi atau golongan
bawahan Harga akan berbeza.
- maksimum untung, ada syarikat yang mengambil kira
kebajikan atau perkhidmatan, namun ada yang meletak harga
yang tinggi untuk dapat keuntungan banyak.
- kepimpinan syer pasaran, harga akan dibezakan dengan
matlamat tinggikan jualan atau tinggikan keuntungan.
- penakatan harga, harga boleh ditakatkan mengikut objektif
syarikat
2. Campuran Pemasaran - harga ditentukan oleh jenis produk yang dikeluarkan, produk
yang berkualiti dan kurang boleh membezakan harga.
- Pengagihan atau penyampaian kepada pelanggan
memerlukan kos yang berbeza yang membezakan harga
sesuatu barang.
- kos promosi membezakan harga sesuatu produk. Promosi
yang hebat melibatkan kos yang tinggi
3. Kos - kos tetap melibatkan aset tetap seperti bangunan, tanah dan
sebagainya
- kos berubah yang terpaksa ditanggung oleh pengeluar
berbeza mengikut kos yang ditanggung.
- jumlah pengeluaran yang berbeza boleh melibatkan kos
yang berbeza.
27
4. Pertimbangan
organisasi
- keputusan penentuan harga bergantung kepada pentadbiran
dan pengurusan syarikat.
- pengurusan atasan, bahagian, kewangan dan jrujual boleh
menentukan harga mengikut bidang kuasa masing-masing.
Faktor Luaran
5. Pasaran dan
Permintaan
- harga ditentukan oleh permintaan di pasaran oleh pembeli
dn pengguna.
- pasaran yang luas boleh membezakan harga, permintaan
yang tinggi boleh menaikkan harga.
- layanan dan perkhidmatan yang baik menambahkan
permintaan dan harga boleh berbeza
6. Persaingan - pesaing perniagaan dalam pasaran boleh mengubah harga.
Jika pesaing mempunyai kos dan harga yang rendah harga
boleh mengubah harga yang ditawarkan.
- kualiti produk pesaing menyebabkan pembeli lebih berminat
membeli barangan pesaing dan harga perlu diturunkan.
7. Persekitaran - keadaan ekonomi Negara dan dunia boleh mempengaruhi
harga. Inflasi yang berlaku menaikkan harga produk.
- kerajaan boleh mengawal harga dengan dasar yang
ditetapkan seperti barangan kawalan dengan harga siling.
- keadaan persekitaran yang berlaku dan prihatin syarikat
membolehkan harga dibezakan.
Kesimpulan.
Banyak faktor yang boleh mempengaruhi penentuan harga. Ada faktor yang boleh
dikawal oleh syarikat dan ada faktor di luar kawalan syarikat. Sememangnya sesebuah
syarikat ingin memaksimumkan keuntungan tetapi tidak boleh menaikkan harga kerana
ada faktor lain yan perlu diambil kira.
Skema. 2 + 2.
Nota. 1. Setiap satu isi mesti dicatat faktor luaran atau faktor dalaman, jika tidak isi dan
huraian TR.
27
27

Trial PA2 Pahang

STPM 900/2
PAHANG
900/2
Pengajian
Am PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2008
Kertas 2 SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
3 jam NEGERI PAHANG DARULMAKMUR
PENGAJIAN AM
Kertas 2
3 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. JAWAB ENAM SOALAN. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap bahagian A, B, D dan
E dan 2 soalan dalam bahagian C
2. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.
3. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurang [ ]
______________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
2
Bahagian A
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [25 markah]
1. Penggunaan kad kredit bukan lagi dianggap sebagai suatu kemewahan tetapi suatu
keperluan masa kini, namun begitu penggunaan kad kredit mempunyai risiko yang
tersendiri. Bincangkan.
2. Kebiasaannya Orang Kurang Upaya (OKU) menghadapi masalah dalam menjalani
kehidupan seharian. Masalah ini menjadi punca sesetengah majikan enggan
mengambil OKU bekerja di organisasi mereka. Bincangkan.
Bahagian B
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [25 markah]
3. Hutan merupakan sumber kehidupan yang penting kepada manusia. Namun
kemusnahan hutan akan menjejaskan kestabilan ekologi. Bincangkan .
4. Kemajuan sains dan teknologi membolehkan sisa pepejal dimanfaatkan sepenuhnya
oleh manusia. Jelaskan kepentingan penggunaan semula sisa pepejal kepada
manusia dan alam sekitar.
3
Bahagian C
Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini, satu daripada soalan 5 dan satu daripada
soalan 6. (20 markah)
5 (a) Industri jualan langsung terus menerima keyakinan daripada orang ramai
meskipun ketika negara mengharungi kegawatan ekonomi. Disifatkan sebagai
‘hebat kegawatan’, industri ini nyata dapat menarik minat pelbagai lapisan
masyarakat, daripada suri rumah hingga golongan profesional kerana tidak
memerlukan pelaburan besar dari segi masa, wang dan kemahiran. Risikonya
pula minimum; Namun begitu, perniagaan ini memiliki kelebihan kerana boleh
dijalankan secara sambilan…
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Dewan Ekonomi, Januari 2007)
(i) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘hebat kegawatan’?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan
kebaikan-kebaikan industri jualan langsung kepada negara.
ATAU
5 (b) “…kewujudan beberapa binaan ulung tempatan serta projek mega di Malaysia
nyata boleh dijadikan kebanggaan rakyat negara ini. Hasil daripada usaha sama
pihak kerajaan dan organisasi yang dipertanggungjawabkan, beberapa binaan
mega telah dapat dijayakan dan hal ini telah membuka mata masyarakat luar
sekali gus meletakkan nama negara di mata dunia dalam kebangkitan dunia
pembinaan di negara ini.”
(Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy, April 2008)
(i) Mengapakan pembinaan projek mega boleh dibanggakan?
(iii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan
mengapa negara-negara di dunia berlumba-lumba membina projek mega?
4
DAN
6 (a) Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) memikul peranan yang cukup besar
dan penting kerana pusat ini dipertanggungjawabkan untuk menerima, memproses
dan membekalkan data-data berkaitan keadaan muka bumi negara ini. Teknologi
penderiaan jauh atau biasa disebut sebagai remote sensing yang menggunakan
satelit diaplikasikan oleh MACRES untuk mencerap data-data dengan lebih tepat.
(Estidotmy, Utusan Malaysia, 31 Januari 2007)
(i) Apakah remote sensing?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan
kepentingan teknologi penderiaan jauh kepada negara.
ATAU
6 (b) ‘Teknologi nano ialah teknologi berkaitan aktiviti membangun, mengendali,
mengukur atau mengubahsuai sesuatu bahan yang saiznya kurang daripada 1
mikron (1 per billion meter). Teknologi ini merupakan bidang sains yang termaju
selepas bioteknologi dan berkaitan dengan pembentukan alat atau bahan terbaru
berasaskan sains dengan teknologi yang boleh mengubahsuai susunan atom atau
molekul…”
(Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy, Februari 2008)
(i) Bagaimanakah kaedah teknologi nano diwujudkan?
(iii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan
manfaat teknologi nano kepada negara?
5
Bahagian D
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas
graf. (15 markah)
7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf
yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan bilangan kes kematian dalam
kemalangan pelbagai jenis pengguna jalan raya di Malaysia bagi tahun 2006
berbanding tahun 2007.
Kes kemalangan jalanraya kerap mendapat liputan meluas dalam media cetak
mahupun media elektronik. Kes kemalangan jalanraya yang menyebabkan
kematian semakin membimbangkan di negara ini. Kemalangan jalanraya di negara
ini melibatkan pelbagai jenis pengguna jalanraya. Berdasarkan rekod yang
dikeluarkan, penunggang motosikal mencatatkan bilangan kes kecederaan dan
kematian yang paling tinggi. Pada tahun 2006, sebanyak 5,756 kes kemalangan
jalan raya yang dilaporkan melibatkan penunggang motosikal. Daripada jumlah
tersebut, 3 286 kes kematian telah dicatatkan. Angka ini bertambah sebanyak 695
kes pada tahun berikutnya. Sementara itu, bilangan kematian yang melibatkan
pembonceng motosikal ialah sebanyak 474 kes pada tahun 2007 iaitu kurang 18
kes berbanding tahun sebelumnya.
Pejalan kaki juga seringkali menjadi mangsa dalam kecelakaan jalanraya. Jumlah
kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian dan kecederaan ialah sebanyak
15,205 kes. Namun begitu, jumlah kematian pejalan kaki yang direkodkan pada
tahun 2006 hanya sebanyak 807 kes tetapi pada tahun berikutnya bilangan
kematian pejalan kaki yang direkodkan berkurang sebanyak 44 kes. Angka yang
dilaporkan banyak melibatkan golongan kanak-kanak dan warga emas.
Pemandu kereta juga banyak menemui ajal di jalanraya. Begitu juga pemandu lori,
bas dan teksi, Walau bagaimanapun, bilangan pemandu kereta yang maut dalam
kecelakaan jalan raya adalah lebih tinggi berbanding pemandu lori, bas dan teksi.
Pada tahun 2006, bilangan kematian yang direkodkan adalah sebanyak 409 kes,
iaitu lebihan sebanyak 166 kes berbanding bilangan kematian dalam kalangan
pemandu lori, bas dan teksi. Bilangan ini terus meningkat sebanyak 38 kes pada
tahun berikutnya sedangkan bilangan kematian pemandu lori, bas dan teksi
berkurang menjadi 217 kes pada tahun berikutnya.
Senasib dengan pejalan kaki, penunggang basikal turut menjadi mangsa
kemalangan jalanraya. Pada tahun 2006, sebanyak 1,877 kes kemalangan
jalanraya yang dilaporkan melibatkan penunggang basikal. Walaupun begitu,
daripada jumlah tersebut hanya 603 kes kematian telah dicatatkan. Angka ini
merosot kepada 351 kes pada tahun 2007. Sebaliknya, dalam tempoh yang sama
pengguna jalan raya selain yang dinyatakan di atas, menunjukkan perkembangan
yang mendukacitakan. Pada tahun 2006, sebanyak 746 kes kematian direkodkan
berbanding dengan tahun berikutnya yang mencatatkan 864 kes kematian.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Perangkaan Sosial,
Jabatan Perdana Menteri, 2007)
6
8. Berdasarkan petikan yang diberi, lukis carta yang sesuai untuk menunjukkan
bilangan kenderaan bermotor yang berdaftar di Malaysia bagi tahun 2005 dan
2006.
Pembangunan ekonomi negara telah meningkatkan pendapatan penduduk
sekaligus meningkatkan kuasa beli masyarakat. Selaras dengan peningkatan
tersebut kemampuan untuk membeli kenderaan juga bertambah. Pada tahun 2006
jumlah kenderaan bermotor yang berdaftar di negara ini ialah 15,790,732 buah
telah meningkat daripada 14,816,407 buah pada tahun sebelumnya.
Kenderaan yang paling banyak mengalami peningkatan ialah kereta berjumlah
6,473,261 buah pada tahun 2005. Bilangan ini meningkat sebanyak 468735 buah
pada tahun 2006. Peningkatan paling ketara ialah pada jenama tempatan iaitu
Proton dan Perodua. Pertambahan juga berlaku pada kereta jenama import
khususnya buatan Jepun.
Kenderaan yang paling banyak berada di atas jalan raya ialah motosikal iaitu
berjumlah 7,458,128 pada tahun 2006 meningkat sebanyak 450,077 buah
berbanding tahun 2005. Bilangan remaja yang ramai dan mempunyai kemampuan
untuk membeli motosikal telah meningkatkan bilangan kenderaan berkenaan.
Golongan berada yang suka menunggang motosikal berkuasa besar turut
menyumbang peningkatan ini.
Perkembangan industri pelancongan dan penambahbaikan dalam sektor
pengangkutan awam telah meningkatkan bilangan teksi dan kereta sewa.
Walaupun bilangan agak rendah berbanding kenderaan lain, namun wujud
peningkatan yang jelas bagi kenderaan ini iaitu 79,130 buah pada tahun 2005 dan
bertambah menjadi 82,047 buah pada tahun 2006.
Kecenderungan menggunakan kenderaan awam juga turut meningkatkan
penggunaan bas sebagai satu alternatif. Bilangan bas yang berdaftar turut
meningkat daripada 57,370 buah pada tahun 2005 kepada 59,991 buah pada
tahun 2006. Pertambahan bilangan murid sekolah dan kewujudan syarikat bas
baru turut menyumbang kepada pertambahan bilangan bas.
Pertumbuhan ekonomi negara memerlukan jaringan pengangkutan yang lebih
baik. Oleh itu, bilangan kenderaan barangan turut bertambah. Syarikat
pengangkutan yang sedia ada telah menambah kenderaan masing-masing.
Bilangan kenderaan pada tahun 2006 ialah 836,579 buah meningkat sebanyak
31,422 buah berbanding tahun sebelumnya.
Kenderaan-kenderaan lain juga turut meningkat selaras dengan perkembangan
ekonomi negara. Peningkatan perdagangan lantaran pertambahan eksport dan
import telah meningkatkan bilangan kenderaan dalam kategori kenderaankenderaan
lain.
(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Maklumat Perangkaan, Jabatan Perangkaan
Malaysia, 2007)
7
Bahagian E
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini
9. Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan keadaan pencari kerja mengikut kumpulan
umur di Malaysia antara tahun 2003 hingga 2006.
Malaysia : Bilangan Pencari Kerja Mengikut Kumpulan Umur,
2003 – 2006
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, 2007)
Kumpulan Umur
( Tahun )
Tahun
15-19
20-24
25-29
30+
Jumlah
(orang)
2003
6,796
16,742
4,581
3,589
31,708
2004
5,767
14,765
5,178
3,291
29,001
2005
2,091
14,047
6,356
4,733
27,227
2006
1,989
13,567
6,408
3,864
25,828
8
10. Rajah di bawah menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan harga. Berdasarkan rajah, huraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan penentuan harga.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penentuan Harga.
(Dipetik dan diubahsuai daripada Prinsip Pemasaran,
Kotler & Armstrong, Prentice Hall, 2000)
Objektif Pemasaran
- strategi keluaran
- maksimum untung
- kepimpinan syer
pasaran
- penakatan harga
Campuran Pemasaran
- produk
- pengagihan
- promosi
Kos
- kos tetap
- kos berubah
- pengeluaran
berbeza
Pertimbangan Organisasi
- pengurusan atasan
- pengurus bahagian
- pengurus kewangan
- jurujual
K
E
P
U
T
U
S
A
N
P
E
N
E
N
T
U
A
N
H
A
R
G
A
F
A
K
T
O
R
D
A
L
A
M
A
N
F
A
K
T
O
R
L
U
A
R
A
N
Persaingan
- kos dan harga
pesaing
- kualiti produk
Pasaran dan Permintaan
- pembeli dan pengguna
- harga dan permintaan
- layanan dan
perkhidmatan tambahan
Persekitaran
- keadaan ekonomi
- Dasar kerajaan
- Keprihatinan sosial

Skema K1

SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2008
SKEMA JAWAPAN
PENGAJIAN AM KERTAS 1
NOMBOR
SOALAN
JAWAPAN NOMBOR
SOALAN
JAWAPAN NOMBOR
SOALAN
JAWAPAN
1. A 21. D 41 C
2. B 22. B 42 C
3. B 23 B 43 A
4. D 24 C 44 C
5. A 25 A 45 D
6. C 26 D 46 A
7. D 27 B 47 D
8. A 28 C 48 B
9. A 29 C 49 C
10. A 30 A 50 C
11. B 31 D 51 C
12. A 32 B 52 B
13. B 33 C 53 B
14. A 34 C 54 A
15. B 35 C 55 B
16. B 36 D 56 B
17. B 37 B 57 D
18. A 38 B 58 D
19. C 39 D 59 C
20. C 40 B 60 B

Soalan Trial Pahang K1


SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
900/1
SEPTEMBER 2008
2 Jam
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR 2008
PENGAJIAN AM
KERTAS 1
DUA JAM
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN
Ada enam puluh soalan dalam kertas ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan
jawapan: anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya
pada Borang Jawapan Anelka Pilihan yang berasingan.
Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.
Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah: Jumlah
markah anda dalam peperiksann kertas ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan
betul
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
1.
• Meningkatkan mutu perkhidmatan .
• Mengurangkan beban kewangan kerajaan.
Penyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Persyarikatan
C. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
D. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
2. Dasar Sains dan Teknologi bertujuan untuk meningkatkan keupayaan berdikari
dalam bidang saintifik dan teknologi melalui
A menarik syarikat yang berteknologi tinggi ke Malaysia.
B penggalakan penciptaan saintifik dan memperbaiki infrastuktur dalam
bidang pelajaran.
C menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk memudahkan
penerapan Teknologi baru.
D Menggalakkan industri berat bagi menjadi penggerak perkembangan
industri baru.
3.
• Mewujudkan pembangunan yang seimbang dalam
mencapai perpaduan
• Ekonomi berasaskan pengetahuan
Penyataan di atas merujuk kepada
A Dasar Pembangunan Nasional
B Dasar Wawasan Negara
C Dasar Sosial dan Pentadbiran
D Dasar Pendidikan Kebangsaan
4. Yang manakah antara berikut benar tentang Dasar Telekomunikasi Negara?
I Dipertanggungjawabkan di bawah Kementerian Penerangan.
II Mengurangkan penggunaan telefon awam berbanding telefon bimbit.
III Memperluas penggunaan telekomunikasi di kalangan rakyat Malaysia
IV Menggalakkan persaingan sihat antara syarikat-syarikat telekomunikasi.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
5.
• Membangunkan ”K-Ekonomi” mengikut Pelan Induk
Ekonomi Berasaskan Pengetahuan
Yang manakah antara berikut berkaitan dengan penyataan di atas?
I Merapatkan jurang digital
II Membagunkan sistem infrastruktur
III Meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk
IV Mengadakan kawalan terhadap kemasukan pekerja asing tanpa izin
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III an IV
6.
Objektif:
• Menghasilkan ubat yang berkesan daripada sumber asli.
• Membina kemampuan sumber tenaga yang mesra alam.
Objektif di atas merujuk kepada
A Dasar Perhutanan Negara
B Dasar Perindustrian Negara
C Dasar Bioteknologi Negara
D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
7. Yang manakah antara berikut merupakan strategi dalam Rancangan Malaysia
ke-9 untuk melahirkan modal insan kelas pertama?
I Menangani gejala rasuah
II Menangani ketidaksamaan sosioekonomi
III Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu
IV Memupuk masyarakat berbudaya dan bermoral tinggi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
8. Yang manakah antara berikut potensi Malaysia untuk membangunkan
Bioteknologi Negara?
I Kelebihan biodiversiti negara
II Mendapatkan sokongan daripada kerajaan
III Kejayaan Malaysia dalam melahirkan angkasawan negara.
IV Kesanggupan negara maju bekerjasama dengan negara kita
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
9. Yang manakah antara berikut merupakan sasaran utama dalam Pelan Integriti
Nasional?
I Mengurangkan gejala rasuah dan penyelewengan kuasa
II Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat
III Mewujudkan kerjasama antara sektor awam dengan swasta dalam
pembangunan negara.
IV Melahirkan masyarakat yang berusaha meningkatkan keupayaan dan
penguasaan ilmu pengetahuan.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
10. Yang manakah langkah yang dijalankan untuk mengurangkan jurang digital
antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar?
I Sekolah Bestari
II Program Celik IT
III Rangkaian SchoolNet
IV Seorang Pelajar Satu Komputer
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
11. Yang manakah isu yang melibatkan Malaysia dengan Negara ASEAN yang lain?
I Tuntutan Sabah oleh Filipina
II Pelampau agama di Indonesia
III Keganasan di Selatan Thailand
IV Pembuangan sisa toksik oleh Singapura
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan I
12.
 Mengurangkan kemiskinan serta jurang pendapatan
 Membaiki kualiti hidup di serata rantau ASEAN
 Bersatu dalam menghadapi isu ekonomi antarabangsa
Penyataan di atas merujuk kepada
A. Komuniti Ekonomi ASEAN
B. Projek Perindustrian ASEAN
C. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
D. Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia.
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
13. Yang manakah kesan perlaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
(AFTA)
A. Peningkatan harga petroleum
B. Peningkatan harga produk tempatan
C. Peningkatan kedatangan Pelancong asing
D. Peningkatan eksport minyak kelapa sawit.
14. Yang manakah Negara terakhir yang menganggotai ASEAN?
A. Kemboja
B. Laos
C. Myanmar
D, Timur Laste.
15. Yang manakah bidang kerjasama yang berkaitan dengan Asia Timur?
I Kewangan
II Pertanian
III Teknologi
IV Pendidikan
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
16. Yang manakah peranan Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali
(NAM)?
I Kerjasama Multilateral antara anggota
II Mewujudkan Zon Perdagangan antara anggota
III Kerjasama mengawal kenaikan harga komoditi utama
IV Mewujudkan pejabat Perwakilan di beberapa buah Negara.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
17. Yang manakah isu yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam Pertubuhan
Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)?
I Pelan kewangan antarabangsa
II Mewujudkan kawasan perdagangan bebas
III Penyusunan semula Majlis Keselamatan PBB
IV Menyokong tindakan ketenteraan ke atas Iraq pada tahun 2003.
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
18.
 Merealisasikan Kerjasama Selatan-selatan
 Sidang kemuncak yang pertama diadakan di Kuala Lumpur
Penyataan di atas merujuk kepada mesyuarat
A. Kumpulan Lima Belas (G15)
B. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
C. Pertubuhan Negara-negara komanwel
D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
19. Yang manakah penyataan yang benar tentang Suruhanjaya Selatam-Selatan?
I Mendapatkan bantuan pinjaman dari Bank Selatan
II Menyelesaikan masalah perdagangan Utara-Selatan
III Membentuk kerjasama Negara Selatan dari segi ekonomi
IV Membincangkan semula beban hutang luar Negara Dunia ketiga.
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
20. Yang manakah merupakan tujuan isu Antartika ditimbulkan semasa sidang
Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) pada tahun 1982?
I Antartika semakin diancam pencemaran
II Mengelakkan dijadikan kawasan penempatan tentera
III Bertentangan dengan Konvensyen Undang-undang Laut Bangsa-bangsa
bersatu
IV Menggalakkan Negara Maju menggunakan bahan mentah yang sedia
ada
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV
21. Yang manakah merupakan perkara yang memerlukan Parlimen mendapat
sokongan majoriti 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta
persetujuan Majlis Raja-Raja.
A Warisan takhta
B Keagamaan
C Kuasa Perundangan
D Bahasa Kebangsaan dan Kewarganegaraan
22. Yang manakah benar tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam?
A Menggubal dasar Perkhidmatan Awam
B Mengesahkan jawatan kakitangan awam
C Memberikan latihan kepada kaki tangan awam
D Meluluskan penambahan jawatan baru dalam Perkhidmatan Awam
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
23. Encik Y dilahirkan di London dan menjadi warganegara Persekutuan Tanah
Melayu pada tahun 1950. Encik Y memperoleh kewarganegaraan Malaysia
secara
A Masukan
B Pendaftaran
C Percantuman wilayah
D Kuat kuasa undang-undang
24.
Peranan Khas X
• Membasmi kemiskinan relatif
• Menyediakan pusat perkhidmatan untuk kontraktor bumiputera
Peranan X merujuk kepada
A. Unit Perancang Ekonom
B. Majlis Pembangunan Negara
C Unit Penyelarasan Pelaksanaan
D Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
25
Kementerian Fungsi
I Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Mengawal harga barang keperluan
semasa musim perayaan
II Kementerian Luar Negeri Memberikan permit kebenaran
untuk mengimport kereta
III Kementerian Tenaga , Komunikasi,
dan Multimedia
Mengeluarkan lesen kepada
syarikat televisyen
IV Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri
Mendaftarkan cap perdagangan dan
paten syarikat
Yang manakah padanan yang betul antara kementerian dengan fungsinya?
A. I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
26
• Pemecatan melalui tribunal
• Pelantikan mendapat perkenan Majlis Raja-raja
Penyataan di atas merujuk kepada jawatan
I Peguam Negara
II Ketua Hakim Negara
III Setiausaha Dewan Rakyat
IV Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
27. Yang manakah antara berikut benar tentang kabinet ?
I Merupakan badan pentadbiran tertinggi dalam negara
II Diketuai oleh Perdana Menteri yang juga ahli Dewan Rakyat
III Menjalankan tugas berdasarkan perintah Yang di-Pertuan Agong
IV Merupakan badan pemerintah tertinggi dan pembentuk dasar utama
negara
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
28 Yang manakah benar tentang kuasa budi bicara Raja ?
I Melantik seorang Menteri Besar
II Melantik Hakim Mahkamah Sesyen
III Melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
IV Mengurniakan gelaran dan bintang kebesaran negeri
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
29. Yang manakah penyataan yang benar tentang tugas Yang di-Pertua Negeri ?
I Menghadiri semua perbahasan di Dewan Undangan Negeri
II Merupakan sebahagian daripada anggota badan perundangan negeri
III Mempunyai kuasa budi bicara untuk menolak permohonan membubarkan
Dewan Undangan Negeri
IV Mengampuni orang yang disabitkan kesalahan di Mahkamah Syariah dan
Mahkamah Awam negeri masing-masing
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
30 Yang manakah benar tentang Ketua Kerajaan Negeri ?
A Mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
B Dipilih terus oleh rakyat melalui pilihan raya umum
C Mempengerusikan persidangan Dewan Undangan Negeri
D Memegang jawatan sehingga pelantikan dibatalkan oleh Perdana Menteri
31
Negeri Y merujuk kepada
I Perak
II Sabah
III Melaka
IV Pulau Pinang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
32. Yang manakah merupakan fungsi Pejabat Kewangan Negeri ?
I Mengurus pentadbiran kewangan peringkat negeri
II Membuat laporan kepada Bank Negara tentang kedudukan kewangan
negeri
III Mengurus pembayaran perbelanjaan kepada Jabatan Pelajaran dan
Jabatan Imigresen Negeri
IV Mengurus peruntukan wang kepada agensi-agensi negeri mengikut
arahan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
 Setiausaha Kerajaan Negeri
 Pegawai Kewangan Negeri
 Penasihat Undang-undang Negeri
Negeri X
Ketiga-tiganya mengambil bahagian dalam
prosiding Dewan Undangan Negeri
Negeri Z
Ketiga-tiganya tidak berhak menghadiri
Persidangan Dewan Undangan Negeri
Negeri Y
Hanya Penasihat Undang-undang negeri sahaja
mengambil bahagian dalam prosiding Dewan
Undangan Negeri
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
33. Yang manakah antara berikut yang menjadi penasihat kepada Sultan atau Yang Di-
Pertua Negeri dalam pentadbiran Kerajaan Negeri ?
A Dewan Undangan Negeri
B Setiausaha Kerajaan Negeri
C Menteri Besar atau Ketua Menteri
D Penasihat Undang-undang Negeri
34 Yang manakah penyataan yang benar tentang tanggungjawab Kerajaan
Tempatan ?
I Pungutan cukai tanah
II Pengurusan pasar dan gerai
III Memberi nasihat kepada Kerajaan Negeri dalam membangunkan negeri
IV Menyediakan kemudahan rekreasi dan perkhidmatan kepada penduduk
setempat
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
35. Yang manakah merupakan kriteria pemberian geran oleh Kerajaan Persekutuan
kepada Pihak Berkuasa Tempatan?
I Panjang jalan raya
II Bilangan penduduk
III Jumlah hasil kutipan
IV Bilangan bangunan awam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
36.
Memperkenankan rang Memanggil Parlimen
Undang-undang bersidang
Fungsi X
Membubarkan atau Memberi ucapan
Memberhentikan dan merasmikan
persidangan Parlimen pembukaan Parlimen
Fungsi X merujuk kepada fungsi
A. Ketua Majlis
B. Speaker Dewan
C. Setiausaha Dewan
D. Yang di-Pertuan Agong
37. Yang manakah merupakan fungsi Jabatan Hal-ehwal Agama Islam?
I Menguruskan baitulmal
II mengesahkan penceraian umat Islam
III Memungut zakat daripada umat Islam
IV Menjatuhkan hukuman kepada umat Islam yang berkhalwat
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV
38. Yang manakah pihak yang bertanggungjawab menyediakan draf Rang Enakmen
Kerajaan Negeri?
A. Jabatan Peguam Negeri
B. Penasihat Undang-undang Negeri
C. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
D. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
39. Yang manakah layak mengundi melalui pos?
I Z menjalankan perniagaan di India
II Y sedang menjalani rawatan pakar di London
III R menemani suaminya bertugas di kedutaan Mesir
IV X seorang tentera yang bertugas di sempadan Indonesia
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
40.
 Dibentangkan oleh ahli Dewan Rakyat atau kerajaan yang
menyentuh kepentingan atau hak individu
Penyataan di atas merujuk kepada
A. Rang undang-undang awam
B. Rang undang-undang hibrid
C. Rang undang-undang Persendirian
D. Rang undang-undang ahli persendirian
41. Yang manakah benar tentang perlantikan hakim-hakim tetap ?
I Memegang jawatan secara berterusan sehingga usia 66 tahun 6 bulan
II Saraan hakim dipertanggungjawabkan kepada Kumpulan Wang yang
Disatukan
III Perlantikannya dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan
Undang-undang.
IV Dalam masa 10 tahun sebelum perlantikan dan pernah menjadi peguam
Mahkamah Persekutuan atau Peguam Mahkamah Tinggi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
42.
Kes Mahkamah
Encik X menuntut tunggakan sewa rumah satu tahun
berjumlah RM 40,000 daripada Cik Z.
Yang manakah benar tentang kes mahkamah antara Encik X dengan Cik Z di
atas?
I Kes ini mesti didakwa oleh Pendakwa Raya
II Encik X mesti mendapatkan writ terlebih dahulu
III Kes ini boleh dibicarakan di mahkamah Majistret
IV Encik X adalah palintif dan Cik Z adalah defenden
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
43. Yang manakah merupakan situasi yang membolehkan petisyen pilihan raya
dikemukakan?
A Kemenangan calon dikaitkan dengan rasuah
B Berlakunya kekecohan di tempat pembuangan undi.
C Tidak menyerahkan penyata perbelanjaan pilihan raya
D Seorang calon bertanding lebih daripada satu kawasan parlimen.
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
44. Satu dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah tinggi bagi memerintahkan
pihak pembela supaya hadir pada masa dan dalam tempoh yang ditetapkan
dikenali sebagai
A Writ
B Waran
C Injuksi
D Surat guaman
45. Antara yang berikut, jawatan yang manakah boleh dipecat oleh Yang di-
Pertuan Agong atas cadangan sebuah tribunal ?
I Menteri
II Perdana Menteri
III Ketua Audit Negara
IV Hakim Besar Malaya
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III an IV
Soalan 46 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini.
Jadual 1 : Jumlah Kematian Kemalangan Jalan raya sepanjang Ops Sikap
Sempena Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 2006 dan 2007
Bilangan kematian
Kenderaan
2006 2007
Penunggang dan pembonceng motosikal 124 130
Pemandu dan penumpang kereta 55 43
Lori dan basikal 9 12
Van 9 8
Lain-lain kenderaan 10 9
Pejalan kaki 17 16
Jumlah 223 220
46. Antara yang berikut yang manakah yang benar tentang jadual di atas?
I Peratus perubahan jumlah kematian kemalangan jalanraya ialah -1.35%
II Kadar kematian bagi pemandu dan penumpang kereta mengalami
penurunan
III Peratus penurunan kematian bagi pejalan kaki dan lain-lain kenderaan
adalah sama.
IV Kadar kematian pejalan kaki bagi tahun 2007 adalah lebih tinggi
berbanding dengan tahun 2006
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
47. Barangan : Toyota Avanza ( 2.0 E)
Harga : RM 97 000. 00
Bayaran pendahuluan : RM 10 000.00
Cara bayaran : Ansuran
Tempoh bayaran : 9 tahun
Kadar faedah : 3.5 % setahun
Hitungkan bayaran setahun yang perlu dijelaskan.
A RM 14,172.78
B RM 12,711.67
C RM 926.34
D RM 833.75
48. Di sebuah kebun terdapat tanaman terung, tomato dan tebu 3 batas telah
ditanam dengan pokok tomato, 7 batas pokok terung dan 5 batas lagi pokok
tebu. Jika terdapat 12 batang pokok tebu dan 10 batang pokok terung pada
setiap baris dan nisbah bilangan pokok tomato kepada pokok tebu ialah 3 : 5,
berapakah bilangan semua pokok yang terdapat di kebun tersebut?
A 150
B 166
C 130
D 190
Soalan 49 dan 50 berdasarkan Jadual 2 di bawah.
Jadual 2 : Eksport Kasar Malaysia Mengikut Sektor Tertentu bagi Tahun 2000 dan
2005
Jumlah Eksport Kasar (RM juta)
Sektor 2000 2005
Pertanian 37,421 22,892
Perlombongan 52,321 26,877
Pembuatan 429,873 317,908
Lain-lain 14,175 5,593
Jumlah 533,790 373,270
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dagangan Barangan, 2000-2005)
49. Yang manakah benar tentang jadual di atas ?
I Nisbah jejari yang digambarkan dalam bentuk carta pai berbanding
ialah 1: 1.2
II Jumlah eksport kasar telah menurun sebanyak 30% pada tahun 2005
berbanding tahun 2000.
III Sektor perlombongan menunjukkan peratus penurunan eksport kasar yang
paling tinggi antara tahun 2000 hingga tahun 2005.
IV Perbezaan sumbangan peratusan eksport kasar bagi pertanian antara
tahun 2000 dengan tahun 2005 ialah 0.88%
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
50. Sekiranya butiran eksport Malaysia bagi tahun 2000 dan 2005 digambarkan
dalam bentuk carta pai berbanding, berapakah perbezaan bacaan sudut bagi
sektor pembuatan?
A 4.6 °
B 9.4 °
C 16.7 °
D 18.4 °
51. P, Q, R, S dan T ialah pekebun kecil tanaman buah jambu batu. Pada bulan
Januari 2007, pengeluaran jambu batu adalah seperti berikut : Kebun T
mengeluarkan 2 kali ganda buah jambu batu kebun S dan pengeluaran kebun S
adalah 2 kali ganda kebun R. Pengeluaran kebun P adalah 3 kali ganda kebun
R, pengeluaran kebun Q adalah purata kebun P dan kebun R. Jika jumlah
pengeluaran mereka adalah 12 000 biji jambu batu, kebun manakah yang
mengeluarkan 3000 biji jambu batu pada bulan itu?
A P
B Q
C R
D T
52.
• Semua kayu boleh diukir.
• Sesetengah kayu berwarna neutral
• Semua rumah diperbuat daripada kayu
Yang manakah benar tentang kayu dan rumah ?
I Semua papan boleh diukir
II Semua papan boleh diukir dan berwarna neutral.
III Semua papan diperbuat daripada kayu dan boleh diukir
IV Semua rumah diperbuat daripada kayu dan berwarna neutral.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
53. Satu pilihan raya telah diadakan di sebuah IPTA. Pada peringkat permulaan
seramai 30 orang pelajar telah mendaftarkan diri untuk bertanding. Dua calon
telah menarik diri manakala tiga orang pelajar telah dibatalkan pencalonan
mereka kerana tidak memenuhi syarat. Seorang calon telah menang tanpa
bertanding dan seorang lagi telah mendaftarkan diri pada hari akhir pencalonan.
Berapa orang calonkah yang telah bertanding pada hari pilihan raya itu
diadakan?
A 24
B 25
C 26
D 28
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
54.
• 5 pasukan rumah sukan, Wira, Waja, Satria, Putra dan Perdana sedang
membuat perbarisan di atas padang.
• Pasukan Wira bersebelahan dengan Pasukan Putra dan selang satu
pasukan dengan Pasukan Satria
• Pasukan Waja dan Pasukan Satria tidak berbaris bersebelahan
Kedudukan yang paling tepat untuk perbarisan tersebut adalah
A. Satria, Perdana, Wira, Putra, Waja
B Wira, Putra, Satria, Waja, Perdana
C Satria, Perdana, Waja, Wira, Putra
D Putra, Wira, Waja, Satria, Perdana
55. A ialah anak B dan cucu C. Ketika A lahir, B suda h berusia 31 tahun 6 bulan dan C
sudah hampir 56 tahun. Dua puluh tahun kemudian, iaitu pada 30 Mei 1972, C
meninggal dunia. Ketika itu A baru dua bulan menyambut hari jadinya. Bilakah A
dilahirkan ?
A 31 Mac 1928
B 31 Mac 1952
C 30 April 1952 jadu
D 31 Mei 1952
Soalan 56 berdasarkan Jadual 3 di bawah
Jadual 3: Jumlah Penduduk di Beberapa buah Negara pada Tahun 1970 dan 2010
Jumlah penduduk Negara ( juta orang)
1970 2110
Asia Tengah 112.5 233.1
Asia Timur 100.8 274.9
Afrika 30.5 76.7
Eropah 208.9 293.7
Amerika Utara 105.8 169.1
Amerika Latin 65.7 159.2
Asia Selatan 264.0 659.2
56. Berdasarkan jadual 3 di atas,Negara manakah yang mencatat peratusan
pertambahan penduduk yang tertinggi pada tahun 2010 berbanding 1970?
A. Afrika
B. Asia Timur
C. Asia Tengah
D. Amerika Latin
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
Soalan 57 berdasarkan penyataan di bawah
Sekolah T mempunyai 720 orang pelajar. 400 orang daripadanya ialah pelajar
lelaki. Enam puluh peratus daripada mereka ini berasal dari desa manakala
selebihnya dari bandar. Dua puluh peratus daripada pelajar perempuan berasal
dari bandar, manakala selebihnya dari desa. Tujuh puluh lima peratus daripada
pelajar dan semua pelajar perempuan mengikuti aliran sains.
57. Berapakah bilangan pelajar yang mengikuti aliran sains?
A. 160 orang
B. 300 orang
C. 320 orang
D. 620 orang
58. Pada setiap bulan En Z mampu membuat simpanan sebanyak RM370.00
sebulan di Bank XX yang menawarkan kadar faedah 7.0% setahun. Namun,
pada bulan Disember setiap tahun En Z hanya mampu membuat simpanan 50%
daripada kebiasaanya. Berapakah wang En Z yang terkumpul di Bank XX jika En
Z telah membuat simpanan selama 5 tahun?
A. RM22200.00
B. RM23754.00
C. RM22329.50
D. RM22764.50
Soalan 59 dan 60 berdasarkan Jadual 4 di bawah
Jadual 4: Senarai hutang tertunggak mengikut negeri 2007
Negeri RM Juta
Kelantan 11.6
Selangor 587.45
Kedah 385.23
Johor 365.8
Pahang 309.13
Terengganu 300.34
*Sarawak negeri terbaik dalam membayar hutang
*Hutang Kelantan untuk bekalan air ialah RM398 juta yang perlu dibayar selama
20 tahun (Sumber: Dipetik daripada Akbar Siasah, Mac 2008)
59. Berdasarkab jadual 4 di atas, peratus hutang tertunggak negeri kedah ialah
A. 12.4%
B. 17.4%
C. 19.7%
D. 31.4%
SULIT
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
60. Yang manakah benar tentang negeri Sarawak yang merupakan pembayar
hutang terbaik?
I. Keadaan politik Sarawak yang Stabil
II. Bilangan penduduk Sarawak tidak ramai
III. Dataran sungai di Sarawak telah dibangunkan
IV. Hasil pembalakan di Sarawak amat menguntungkan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan-soalan trial negeri 2008

Hi...
Saya guru P.Am. Sekiranya ada soalan dan skema pengajian am trial 2008, bolehlah kita kongsi soalan tu.